Sep 10

SZEMÉLYISÉGI JOGAINK

Melyek a SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGAINK/SZEMÉLYISÉGI JOGAINK?

Azok MEGSÉRTÉSE ESETÉN milyen igényeket támaszthatunk KÁROSULTKÉNT?

A Polgári Törvénykönyv rendelkezik arról, hogy mely jogokat tekint személyiségi jogoknak a törvény, és azok megsértése esetén, milyen igényeket támaszthat a károsult.

A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen az

– élet,
– a testi épség és az egészség MEGSÉRTÉSE,
– a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás MEGSÉRTÉSE,
– a hátrányos megkülönböztetés, a becsület és a jóhírnév MEGSÉRTÉSE,
– DE! Ide tarozik a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog, vagy
– a névviseléshez való jog és
– a képmáshoz,
– a hangfelvételhez való jog MEGSÉRTÉSE is.

A károsultat, azaz az igényt érvényesítő felet terheli a kötelezettség annak vonatkozásában, hogy BIZONYÍTSA (például tanúkkal, okirati és egyéb bizonyítási eszközökkel) hogy valamely személyiségi jogában Őt megsértették.

Milyen igényeket támaszthat a jogsértő személlyel szemben a károsult?

Ilyen igény lehet annak BÍRÓSÁGI MEGÁLLAPÍTÁSA, hogy az érintett jogsértés megtörtént,
vagy az, hogy a károkozó HAGYJA ABBA a jogsértést, és a jövőben tartózkodjon annak gyakorlásától.

Ezen felül követelhető, hogy a jogsértő adjon MEGFELELŐ ELÉGTÉTELT a károsult számára, és ennek biztosítson saját költségén MEGFELELŐ NYILVÁNOSSÁGOT.

Az is kérhető továbbá, hogy a károkozó SZÜNTESSE MEG a sérelmes helyzetet, ÁLLÍTSA HELYRE a jogsértést megelőző állapot.

A legismertebb és egyben legújabb jogintézmény azonban a SÉRELEM DÍJ érvényesítése. Ez egyfajta pénzbeli kompenzációt jelent.

FONTONS, hogy a sérelem díj esetében amennyiben a károsult bizonyítja a személyiségi jogának a megsértését, akkor MÁR NEM SZÜKSÉGES AZT IS BIZONYÍTANIA, hogy őt a jogsértés tényén kívül további sérelem, azaz kár érte. Ez annyit jelent, hogy a jogsértés megállapítása esetén a sérelemdíj jár. Az, hogy mekkora összegben, az eset összes körülményei alapján dönthető majd el…

About the Author:


Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *