Sep 01

HASZONÈLVEZETI JOG

A haszonélvezeti jogról, illetőleg a haszonélvező és a tulajdonos viszonyáról általában:

(rövid összefoglaló, a teljesség igénye nélkül)

Alapvetően a tulajdonosnak – elvileg és gyakorlatilag – teljes hatalma van a dolog (pl. ingatlan,ingó) fölött.

(Csupán tisztázás végett, ezek a tulajdonosi jogok egy bizonyos dolog felett a következők: birtoklás, használat, hasznosítás, hasznok szedése, valamint a rendelkezési jog)

Bizonyos esetekben azonban mégis csorbulhatnak a tulajdonos jogai, azaz, amikor a tulajdonos dolga fölött valaki másnak valamilyen irányú, valamilyen mértékű hatalma van.

Ebben az esetben a tulajdonos köteles tűrni, hogy a haszonélvező az ő dolgán (pl. az ingatlanán) gyakorolja jogait.
Mit is enged (”tűr”) a tulajdonos, illetőleg a jog a haszonélvezőnek a haszonélvezeti jog alapján?

A haszonélvezeti jog jogosultja a más tulajdonában lévő dolgot – rendeltetésének megfelelően –

birtokolhatja,

(magánál tarthatja a dolgot, így pl. az ingatlan kulcsát a haszonélvező átveheti, bemehet az ingatlanba, ott tartózkodhat…)

használhatja,

(a rendes gazdálkodás szabályai szerint, ingatlant például lakhatás céljára)

hasznosíthatja
(pl. bérbe adhatja az ingatlant) és

hasznait szedheti.

A birtoklásra, a használatra és a hasznok szedésére a haszonélvezet fennállásának teljes időtartama alatt a haszonélvező jogosult ELSŐSORBAN!

Tehát, a haszonélvezettel terhelt ingatlanban a tulajdonos csak akkor lakhat, ha a haszonélvező -e jogával nem kíván élni!

Fontos, hogy a haszonélvező jogának gyakorlása során a rendes gazdálkodás szabályai szerint köteles eljárni.

A haszonélvezet tartalmát tehát a tulajdonjogból kivált, önállósult részjogosítványok teszik ki.
A jogosítványok egyike sem hiányozhat a haszonélvezetből, ellenkező esetben nem haszonélvezetről, hanem más jogviszonyról van szó. (pl. bérleti jogviszonyról)

A haszonélvezőt használati díj fizetésére kötelezni nem lehet, más kérdés, hogy a haszonélvezeti jog létesítése fejében ellenszolgáltatás kiköthető.

A haszonélvezet alapítása történhet ingyenesen vagy ellenszolgáltatás fejében.

A birtokvédelem megilleti a haszonélvezőt is, mint a tulajdonost?

A birtoklásra és a birtokvédelemre a haszonélvező ugyanolyan
módon jogosult, mint a tulajdonos.

Hogyan alapítható haszonélvezeti jog?

Haszonélvezeti jogot alapíthatunk szerződéssel vagy
keletkezhet jogszabályi rendelkezés alapján a törvény erejénél fogva (a jogi tény bekövetkeztével, így például az örökhagyó halálával).

Ki alapíthat haszonélvezeti jogot?

Haszonélvezeti jogot egyedül a tulajdonos alapíthat. A felek a haszonélvezeti jogot rendszerint a tulajdonjog átruházásával kapcsolatban hozzák létre úgy, hogy a tulajdonjogot átruházó volt tulajdonos köti ki magának, vagy pedig a vevők engednek harmadik személy részére haszonélvezeti jogot.

Jó példa erre, ha a szülők vásárolnak gyermeküknek ingatlant, s maguknak a haszonélvezet jogát kötik ki.

A haszonélvezeti jog mindig csak korlátozott időre és legfeljebb a jogosult élete végéig állhat fenn. A haszonélvező életének vége a haszonélvezeti jog időtartamának végső határa. („holtig tartó haszonélvezeti jog”)

Mihez kell például a tulajdonos hozzájárulása?

Főszabályként a tulajdonos hozzájárulása kell a haszonélvezetbe adott ingatlan átalakításához vagy lényeges megváltoztatásához, illetve gazdasági rendeltetésének megváltoztatásához.
A haszonélvezőt terheli az értesítési kötelezettség, a dolgot fenyegető veszély vagy beállott kár esetén.
A tulajdonosnak az elhárításhoz vagy kár következményeinek megszüntetésére irányuló tevékenységét a haszonélvezőnek el kell tűrnie.

ELADHATÓ-E a haszonélvezettel terhelt ingatlan?

A köztudatban elterjedt az a tévhit, hogy a haszonélvezettel terhelt ingatlant nem lehet eladni. Valójában a haszonélvezettel terhelt ingatlan is forgalomképes, vagyis a tulajdonos eladhatja, azonban a haszonélvezeti jogot a tulajdonosváltozás nem érinti, vagyis az ingatlan haszonélvezője a továbbiakban is birtokolhatja, hasznosíthatja az ingatlant.
Az már egy másik kérdés, hogy egy haszonélvezettel terhelt ingatlanra sokkal nehezebb vevőt találni, így ez az eset a gyakorlatban viszonylag ritkán fordul elő.

És milyen jogok illetik meg a tulajdonost?

Ellenőrizheti a haszonélvezet gyakorlását,
a haszonélvezőtől biztosítékot követelhet, illetve
a haszonélvezet gyakorlásának felfüggesztését kérheti a bíróságtól.

Ki viseli a terheket, költségeket?

A haszonélvező viseli a dologgal kapcsolatos terheket, kivéve a rendkívüli javítás vagy helyreállítás költségeit.

A fenti rövid összefoglaló alapján jogosan merülhet fel mindenkiben az az általános kérdés, hogy a tulajdonjog, vagy a haszonélvezeti jog az erősebb jog…?

About the Author:


Leave a Comment!

Your email address will not be published. Required fields are marked *